Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MUZEUMSKARBNARODU.PL

 

I. Definicje
 1. W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:
 2. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny;
 3. Klient – konsument nabywający Towary w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl;
 4. Muzeum SKARB NARODU – CAR-PRESS Robert Brykała z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Włodarzewska 51D/3, 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, NIP 5361389097, REGON 012880173;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin;
 6. Sklep Muzeumskarbnarodu.pl – sklep internetowy prowadzony przez Muzeum SKARB NARODU;
 7. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl;
 8. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta z Muzeum SKARB NARODU, do której stosuje się ustawę z dnia 30 maja 2014.r. o prawach konsumenta.
II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu Muzeumskarbnarodu.pl – określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu Muzeumskarbnarodu.pl, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie sklepu Muzeumskarbnarodu.pl, składania zamówień w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie.
 2. Sklep Muzeumskarbnarodu.pl prowadzony jest przez Muzeum SKARB NARODU i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.muzeumskarbnarodu.pl.
 3. Informacje o produktach w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Towary w Sklepie Muzeumskarbnarodu.pl są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.
 5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Muzeum SKARB NARODU
 1. Sklep Muzeumskarbnarodu.pl umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Muzeum SKARB NARODU.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej dowodu zakupu (faktura VAT), wygenerowanego z elektronicznego systemu Muzeumskarbnarodu.pl lub poprzez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej specyfikacji nabywanych Towarów.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Muzeumskarbnarodu.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Klient Sklepu Muzeumskarbnarodu.pl, zobowiązany jest do:
  1. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. Korzystania ze Sklepu Muzeumskarbnarodu.pl w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
  3. Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Muzeumskarbnarodu.pl niezamówionej informacji handlowej;
  4. Korzystania ze Sklepu Muzeumskarbnarodu.pl w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora Sklepu Muzeumskarbnarodu.pl;
  5. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Muzeumskarbnarodu.pl do użytku własnego;
  6. Korzystania ze Sklepu Muzeumskarbnarodu.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. Zawarcie Umowy sprzedaży
 • Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu Muzeumskarbnarodu.pl.
 • Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 • Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu Muzeumskarbnarodu.pl (tzw. zakupy bez rejestracji).
 • Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu Muzeumskarbnarodu.pl danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz systemowego wygenerowania faktury VAT.
 • W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu Muzeumskarbnarodu.pl, wybrać ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 • Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia faktury VAT.
 • Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Muzeum SKARB NARODU w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu Muzeumskarbnarodu.pl oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep Muzeumskarbnarodu.pl oferty nabycia Towarów przez Klienta.
 • Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 • Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Muzeum SKARB NARODU potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się z Muzeum SKARB NARODU za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować Muzeum SKARB NARODU o rezygnacji z zamówienia.
 • Sklep Muzeumskarbnarodu.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy:
  1. dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą,
  2. adres dostawy jest po za granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych Dotpay lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.
V. Dostawa i odbiór
 1. Termin realizacji zamówienia w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Muzeum SKARB NARODU za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmą spedycyjną Inpost, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
 3. Przewidywany czas dostawy to 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. W przypadku większych zamówień czas ten może się wydłużyć do 4-5 dni. Zamówienia w okresie “sezonu kalendarzowego” terminy mogą się wydłużyć od 3-7 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu Dotpay bądź zwykłym przelewem internetowym) rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać wstrzymane do momentu zaksięgowania na rachunku Muzeum SKARB NARODU, uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki. W przypadku karty płatniczej rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi po pozytywnej autoryzacji karty).
VI. Sprzedaż, ceny i metody płatności
 1. Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu Muzeumskarbnarodu.pl. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .
 2. Ceny Towarów w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl są cenami brutto i podawane są w złotych polskich.
 3. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Muzeum SKARB NARODU umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Muzeum SKARB NARODU lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu Dotpay) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie, jak również wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
 4. Muzeum SKARB NARODU zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu Muzeumskarbnarodu.pl bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl przed dokonaniem ww. zmian.
VII. Gwarancja, reklamacje i zwroty
 1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl są nowe i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne, wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy.
 2. Muzeum SKARB NARODU jako sprzedawca zobowiązana jest dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad i odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za wady Towaru nabytego przez Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego w brzmieniu zmienionym ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” (dołączonego do kupionego Towaru) oraz odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem na adres: CAR-PRESS Robert Brykała z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Włodarzewska 51D/3, 02-384 Warszawa, z dopiskiem: „Reklamacja Muzeumskarbnarodu.pl”. Składając reklamację Klient wedle swojego uznania może żądać obniżenia ceny albo od umowy odstąpić, chyba że Muzeum SKARB NARODU zaproponuje naprawę rzeczy albo wymianę Towaru na nowy, wolny od wad. Ponadto zamiast zaproponowanego przez Muzeum SKARB NARODU usunięcia wady, Klient można żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany, jego naprawienia, chyba że sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo wymagałby od Muzeum SKARB NARODU nadmiernych kosztów. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep Muzeum SKARB NARODU przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku uznania reklamacji, gdy sposób jej uwzględnienia, zaproponowany przez Klienta, będzie niemożliwy albo wymagałby od Muzeum SKARB NARODU nadmiernych kosztów, Muzeum SKARB NARODU zaproponuje inny sposób, o którym mowa powyżej. W zależności od sposobu uwzględnienia reklamacji, Muzeum SKARB NARODU wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Muzeum SKARB NARODU zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru lub obniży cenę.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Po otrzymaniu opinii o niezasadności reklamacji Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1219)
 5. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru Oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży (za pomocą udostępnionego Klientowi formularza), co Muzeumskarbnarodu.pl potwierdzi, przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia oświadczenia w formie pisemnej, i wysłanie Towaru na adres sklepu Muzeum SKARB NARODU w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia (Towar nie powinien nosić śladów używania, powinien być czysty). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez Muzeum SKARB NARODU Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.
 6. Sklep Muzeum SKARB NARODU ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadku zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu.
 7. Koszty przesyłki zwrotu towaru pokrywa klient

 

VIII. Newsletter
 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez Muzeum SKARB NARODU treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz zaznaczenie odpowiednich miejsc (tzw. „checkbox”) w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na:
 3. gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Muzeum SKARB NARODU dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
 4. otrzymywanie od Muzeum SKARB NARODU informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 5. Muzeum SKARB NARODU, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 6. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.
 7. Usunięcie adresu poczty elektronicznej Klienta z bazy adresowej Muzeum SKARB NARODU

 

IX. Pozostałe
 1. Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu Muzeumskarbnarodu.pl jest CAR-PRESS Robert Brykała z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Włodarzewska 51D/3, 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON 012880173, NIP 5361389097;
 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl są przetwarzane przez Muzeum SKARB NARODU wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia lub w ustawieniach na stronie sklepu Muzeumskarbnarodu.pl w zakładce „Moje Muzeum SKARB NARODU”, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 3. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu Muzeumskarbnarodu.pl zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep Muzeumskarbnarodu.pl.
 4. Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl stosuje się prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu Muzeumskarbnarodu.pl.
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 7. Muzeum SKARB NARODU zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu Muzeumskarbnarodu.pl. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu Muzeumskarbnarodu.pl.
 8. Muzeum SKARB NARODU zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu Muzeumskarbnarodu.pl w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu Muzeumskarbnarodu.pl, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu Muzeumskarbnarodu.pl, jaki również ich modyfikacji.
 9. Muzeum SKARB NARODU podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu Muzeumskarbnarodu.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Muzeum SKARB NARODU nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu Muzeumskarbnarodu.pl spowodowane awarią sieci Internet.
 10. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu Muzeum SKARB NARODU powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie sklepu Muzeumskarbnarodu.pl.
 11. Muzeum SKARB NARODU informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie Muzeumskarbnarodu.pl są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu Muzeumskarbnarodu.pl